• ქსელის მოწყობა კაბელირება;
  • დეტექციის ქსელის მონტაჟი;
  • სახანძრო პროგრამული უზრუნვეყოფის მონტაჟი;
  • სისტემის ქსელის გამართვა გაშვების სამუშაოები;
  • საევაკუაციო გეგმის შედგენა;
  • ობიექტის შემდგომი მომსახურეობა.
TheTop